The Veggie

Tomato sauce, red onion, cheery tomato, black olives, oregano flakes and mozzarella cheese.