The Margherita

Tomato sauce, mozzarella and fresh basil